Det Gamle Sygehus


I året 1549 byggedes lidt nord for Vesterby et efter nutidige forhold uanseeligt lille stråtækt bindingsværkshus, som i næsten 200 år kom til at virke som latinskole i Skagen.

Bygningen var 13 alen lang, og skolestuen var 8 alen på hvert led. De resterende alen var afsat til skoleholderen. Behov for en større skole har der sikkert heller ikke været på den tid, da fiskerbefolkning ikke kunne undvære deres børn hver dag, da de jo skulle hjælpe til i det daglige til livets ophold. Ingen elever er dimitteret fra latinskolen, så i den sidste del af skoletiden overførtes de elever, der ønskede en eksamen, til Sæby eller Hjørring.

I 1739 ophørte skolen med at fungere som latinskole, men den fortsatte som dansk skole under kirken, og først i 1816 blev skolerne kommunale.

Beliggenheden skal have været i nærheden af den i 1941 rejste mindesten, der står på hjørnet af Skovvej og Hans Baghsvej. Området her må i gamle dage have været meget fugtigt, idet man i 1799 efter mange års overvejelser om nedrivning eller flytning af skolen besluttede, at der skulle bygges en dæmning over til skolen. Dæmningen tillige med en bro blev dog først bygget i 1805, men det har åbenbart ikke været helt små vandpytter, der har stået omkring skolen. På gamle kort er tegnet en grøft eller rende, som netop begyndte sit løb mod Kattegat i dette område. En gammel sti i Vesterby, der gik langs denne rende, hedder Rendegangen, og mange skagboere kan endnu huske grøften, der løb under både Vesterbyvej og hovedgaden.

Skolen var i de sidste mange år meget forfalden, og kun de mest nødvendige reparationer var blevet foretaget, og inventaret var i samme forfatning. Det bestod ifølge et protokollat af to bilæggerovne, fire borde med bænke, en alkoveseng, en ildtang og en bibel - forkommen af ælde -, Og man kan godt forstå, at lærer Høm i 1828 opførte sit eget hus.

Efter mange års nødtørftige udbedringer, som alligevel ikke gjorde skolen bedre og da slet ikke større, besluttedes det endeligt, at bygge en ny skole lidt østen for den gamle. Til brug herfor havde man fået i hænde en hel del materialer fra den i 1858 nedlagte fyrinspektørbolig ved det Hvide Fyr. Den nye skole blev opført lige sydvest for Møller Sørensens mølle, der stod inde bagved Skovvej nr. 30. Skolen stod færdig i 1865. Nu kunne Vesterbybørnene komme i en rigtig skole igen, idet de i en kort periode, medens byggeriet stod på, havde fået undervisning i den gamle ”raastow”.

Vesterby-skole virkede nu her til 1901, hvor den nye Kappelborg-skole overtager undervisningen.

Det omkring 1870 nystartede folkebibliotek havde i få år til huse her. I 1904, efter at skolen var flyttet, indrettedes bygningen til epidemisygehus, deraf navnet i daglig tale. Mange nulevende skagboer kan fortælle, krydret med mange sjove historier, om deres indlæggelse her. Dette sygehus skal have afløst et lignende i Østerby. Det var indrettet i en stor villa, der senere blev kendt som Verner Dyhrs villa på hjørnet af Oddevej og Jens Winthersvej.

Den ældste del af det nuværende Skagens Sygehus blev, efter tegninger af arkitekt Ulrich Plesner, opført i 1916 og udvidet øst på i 1921-23 med en epidemiafdeling, som dermed afløste Det gamle Sygehus.

Da sygestuerne i 1923 blev ryddet, indrettede kommunen den historiske gamle bygning, der havde tjent det lille samfund i Skagen på så forskellige områder, til boligudlejning. Der blev indrettet 3-4 små lejligheder med W.C. i gården og indtil 1972 stod den gamle bygning som udlejningsejendom. Da afhændede kommunen den til maskinfabrikant Peter Larsen, der efter en gennemgribende ombygning skabte et smukt og hyggeligt hjem indenfor disse historiske mure.

I 1991 solgte Inga og Peter Larsen ”Det gamle Sygehus” til os Annitta og Ole Neve Nielsen. I 1992 indledte vi en større ombygning der indebar nedrivning af garage og det gamle baghus som var for dårligt til at kunne bevares og vi opførte i forlængelse af den gamle hovedbygning en havestue samt en gæstelejlighed og garage. Arkitekt Morten Wæhrens stod for tegningerne til denne tilbygning.

Resultatet i forbindelse med denne ombygning forsøgte vi sammen med arkitekt Morten Whærens at restaurere den gamle hovedbygning således at den nye og gamle bygning kom til at fremstå som et hele - og med respekt for de gamle byggetraditioner i Skagen. Dog uden at lade den nye bygning opføre som en efterligning af et gammelt Skagenshus.
- "Skagen - fra hav til hav i ord og streg" af P. Chr. Fangel